კლასიკური ავტომობილები თავისუფლდება სავალდებულო ინსპექტირებისგან

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №241 2023  ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, რომელთა ლოვანება აღემატება 40 წელს – მიიჩნევა როგორც კლასიკური ავტომობილი და  არ დაექვემდებარებიან სავალდებნულო პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას.